Kako se prijavim v dom

KAJ JE POTREBNO PRILOŽITI K PROŠNJI ZA SPREJEM V DOM 

 

 • zdravniško mnenje staro največ 1 mesec (osebe z diagnozo demence morajo prošnji predložiti še psihiatrično mnenje)
 • odločbo o skrbništvu, če je oseba pod skrbništvom

 

Če prošnjo za sprejem vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, mora priložiti kopijo pooblastila oz. odločbe.

Novo prispele prošnje obravnava Komisija za sprejem, premestitev in odpust.

Če prejmemo nepopolno prošnjo, komisija vlagatelja pozove, da v roku 15 dni od prejema, prošnjo dopolni. Če vlagatelj v tem roku prošnje ne dopolni, pisno obvestimo uporabnika, da prošnje ni mogoče obravnavati, dokler ne bo vsebovala zahtevanih podatkov in dokazil tega pravilnika. Nepopolne prošnje vodimo ločeno v posebni evidenci, iz katere jih izbrišemo po poteku 60 dni od vložitve nepopolne prošnje.

Če komisija na podlagi popolne prošnje ugotovi, da uporabnik izpolnjuje vse navedene pogoje za sprejem in je upravičen do storitve, ki jo izvaja dom, ga uvrsti na seznam čakajočih za sprejem. O tem je uporabnik obveščen pisno (v 2 mesecih od prispetja popolne prošnje), hkrati pa vabljen, da se udeleži informativnega srečanja. Namen teh srečanj je boljša priprava uporabnika in njegovih svojcev na dom ter informiranje uporabnika o možnosti različnih oblik pomoči na domu v času pred sprejemom v dom.

 

OPIS POSTOPKA SPREJEMA NOVEGA STANOVALCE 

 

O sprejemu stanovalca v dom odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev, v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva in pri tem upošteva vrstni red po prispetju prošenj oz dolžino čakalne dobe, zdravstveno stanje, socialne razmere in pa tudi bližino bivališča uporabnika.

Izbranega kandidata socialna služba pisno povabi, da v roku 5 dni od prejema obvestila o sprejemu v dom, podpiše dogovor o zagotavljanju storitve institucionalnega varstva (če se uporabnik dvakrat zaporedoma ne odzove oz. izjavi, da še ne želi biti sprejet v zavod, njegova prošnja miruje, dokler pisno ne zaprosi, da se postopek za njegov sprejem nadaljuje). Ob sprejemu v dom novo sprejeti stanovalec, njegovi svojci oz. zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, ki ima notarsko overjeno pooblastilo, s strani socialne službe prejme(jo) oz. podpiše(jo) naslednje dokumente in obrazce ter se dogovori(jo) za morebitne dodatne usluge (postavke se vnesejo v sklenjen dogovor).

Ob prihodu v dom je potrebno prinesti tudi:

 

 • potrjeno kartico zdravstvenega zavarovanja in urejeno dodatno zavarovanje,
 • veljavni osebni dokument (potni list, osebna izkaznica),
 • zdravstveni karton in vso razpoložljivo zdravstveno dokumentacijo,
 • pribor za osebno higieno,
 • obleko, obutev,
 • lastne ortopedske pripomočke.

 

Novosprejetega stanovalca(ko) sprejme socialna služba, ki ga predstavi kolektivu doma:

 

 • direktorju doma,
 • vodji zdravstveno negovalne službe,
 • oddelčni sestri,
 • delovni terapevtki,
 • fizioterapevtki,
 • kuhinjskemu osebju,
 • domskemu zdravniku.

 

Vsaka služba (delovna terapija, fizioterapija, socialna služba in služba zdravstvene nege in oskrbe) za novega stanovalca v roku 30 dni izdela INDIVIDUALNI NAČRT.

Skip to content