Cenik oskrbe

OSKRBACENA NA DAN (EUR)
I. Standardne storitve – (dvoposteljna soba)
1.1. OSKRBA I.
19,34
1.2. OSKRBA II. (cena oskrbe I. in dodatek za pomoč in postrežbo I. v višini, ki ga prizna ZPIZ – od 1.1.2019 – 4,93 € )24,27
1.3. OSKRBA III.A (cena oskrbe I. in dodatek za pomoč in postrežbo II. v višini, ki ga prizna ZPIZ – od 1.1.2019 – 9,86 € )29,20
1.4. OSKRBA III.B (cena oskrbe I. + dodatek pomoč in postrežba III. v višini, ki ga prizna ZPIZ od 1.1.2019 – 14,14 €)33,48
1.5. OSKRBA IV.29,86
II. Nadstandardne storitve
Enoposteljna soba 10 % OSKRBE I.
Balkon v enoposteljni sobi 5 % OSKRBE I.
Balkon v dvoposteljni sobi 2,5 % OSKRBE I.
Kopalnica v enoposteljni sobi 10 % OSKRBE I.
Kopalnica v dvoposteljni sobi 10 % OSKRBE I.
Lastne sanitarije v enoposteljni sobi 5% OSKRBE I.
1,93
0,97
0,48
1,93
1,93
0,97
Vsi dodatki za nadstandardne storitve se zaračunavajo dodatno k posamezni vrsti osnovne oskrbe I, II, III.A, III.B in IV.
 
OSKRBA I – za stanovalce, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči.
OSKRBA II – za stanovalce z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči.
OSKRBA III. A – za stanovalce, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb.
OSKRBA III. B – za najtežje prizadete stanovalce (hranjenje po sondi, popolnoma nepomični).
OSKRBA IV – za stanovalce z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno pomoč in predvsem nadzor, ter so pretežno mobilni.
 
Cena oskrbe se zniža za stroške živil (2,58 €) v naslednjih primerih:
– za dneve pred vselitvijo v Dom v skladu z dogovorom o vrsti, obsegu in trajanju storitve,
– če je stanovalec odsotnost najavil najmanj 2 dni prej od prvega dne, če pa odsotnosti ni najavil pa po tretjem dnevu odsotnosti dalje,
– manjkajoče dni do izteka enomesečne odpovedi stanovalca, če se ta prej odseli.
Zaračunavajo se dnevi do izpraznitve sobe.
 
Rok za plačilo je 15. v mesecu za pretekli mesec. Po tem datumu si pridržujemo pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
Cena standardne storitve oskrbe I je usklajena v skladu s 40.členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.list RS 87/06 s spremembami in dopolnitvami), na podlagi izdanega Sklepa o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe starejše od 65 let, ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev v cenah storitev (Ul RS št. 7/2018 ter Sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS od 1.1. 2013 (Ul RS, št. 12/2013).
 
Cena storitve oskrbe IV je oblikovana v skladu s 3. odstavkom 32. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in usklajena na način, ki velja za usklajevanje cen oskrbe I.
 
Cene je sprejel svet doma na sedmi redni seji dne 27. 2. 2019 in veljajo od 1. 3. 2019 dalje.