Uprava doma in finančno računovodska služba

Dom vodi in zastopa direktor Doma, ki je odgovoren za zakonito, strokovno in nemoteno poslovanje. V imenu in za račun Doma v okviru njegove dejavnosti in v skladu z resorno zakonodajo sklepa pogodbe in opravlja druga pravna opravila brez omejitev. Osnovna skrb direktorja je tudi dobro počutje stanovalcev, njihovih svojcev in zaposlenih.

 

Upravo Doma predstavljajo direktor, tajnica direktorja, kadrovik, strokovna sodelavka in finančno računovodska služba. Pri strokovnem vodenju pa je direktorju v pomoč kolegij direktorja.

 

Poleg direktorja sta organa upravljanja še 9-članski svet Doma in strokovni svet Doma kot kolegijski strokovni organ.

 

V finančno računovodski službi izvajamo finančno poslovanje Doma, dokumentirano in sistematično beležimo poslovne dogodke, vodimo poslovne knjige, izdelujemo računovodske izkaze in poročila, računovodsko nadziramo in analiziramo poslovanje Doma. Poleg tega vršimo kontrolo evidence delovnega časa zaposlenih in obračunavamo stroške dela, zagotavljamo informacije o poslovni in finančni uspešnosti Doma ter o njegovem premoženjskem stanju in finančnem poslovanju. Pomembni nalogi sta tudi skrb za nemoteno in učinkovito delovanje informacijskega sistema Doma ter zagotavljanje pomoči uporabnikom.

 

Zaposleni v finančno računovodski službi pri opravljanju svojih strokovnih nalog spoštujemo Kodeks računovodskih načel in Kodeks etike za računovodske strokovnjake. Sodelujemo z vsemi službami Doma in jim zagotavljamo vse informacije, ki so potrebne za učinkovito in nemoteno delovanje Doma.

Skip to content