Cenik dnevnega varstva

OSKRBACENA NA DAN (EUR)
I. Celodnevna oskrba I.19,34
Dnevno varstvo I., 8 ur – 70 % celodnevne oskrbe I.13,54
Dnevno varstvo II. –(cena dnevnega varstva I. in 70 % dodatka za pomoč in postrežbo I. v višini, ki ga prizna ZPIZ – od 1.1.2019 – 3,45 €16,99
Dnevno varstvo III. A – (cena dnevnega varstva in 70 % dodatka za pomoč in postrežbo II., v višini, ki ga prizna ZPIZ – od 1.1.2011 – 6,90€20,44
Dnevno varstvo III. B (cena dnevnega varstva in 70 % dodatka za pomoč in postrežbo III. v višini, ki ga prizna ZPIZ od 1.1.2019 – 9,90 €23,44
Dnevno varstvo IV. (cena dnevnega varstva je 70 % oskrbe IV)Ura dnevnega varstva nad 8 ur – sorazmerni del oskrbe, v katero je uporabnik razvrščen

 

 

Cena storitve dnevnega varstva, oblikovana v skladu s 26. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, je usklajena v skladu s 40. čl. tega pravilnika (Ur. list RS 87/06, 127/06 in 8/07, 51/08 in 5/09).

OSKRBA I. – za uporabnike, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči.
OSKRBA II. – za uporabnike z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči.
OSKRBA III. A – za uporabnike, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb.
OSKRBA III. B – za najtežje prizadete uporabnike (hranjenje po sondi, popolnoma nepomični).
OSKRBA IV. – za uporabnike z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence in demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno pomoč in predvsem nadzor, zaposlitev in so pretežno mobilni.

 

Osnova za določitev cene je storitev v trajanju 8 ur dnevno in sicer v višini 70 % cene celodnevne oskrbe I.
Če se storitev izvaja več ali manj ur dnevno, se cene sorazmerno zvišajo ali znižajo.
Rok za plačilo je 15. v mesecu za pretekli mesec. Po tem datumu si pridržujemo pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
Cene je sprejel Svet Doma na sedmi redni seji dne 28.02.2019 in veljajo od 01.03.2019 dalje.